Вібрації в техніці та технологіях

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Вимоги

Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей:

– УДК, ББК, Авторський знак, прізвище, ім`я, по-батькові автора (авторів), Назва організації, яку представляє автор, назва статті, анотація та ключові слова (не менше 1800 символів) українською, російською та англійською мовами;

Заголовки статей мають відповідати наступним вимогам:

– заголовки наукових статей мають бути інформативними;

– в заголовках статей можна використовувати лише загальноприйняті скорочення;

– в перекладі заголовків статей на англійську мову не має бути ніяких транслітерацій з української мови, крім назв власних імен, приборів та інших об’єктів, що мають власні назви, не перекладаються; також не використовується сленг, що не перекладається, а відомий лише україномовним або/і російськомовним фахівцям. Це також стосується авторських резюме (анотацій) та ключових слів. Таблиці транслітерації для української та російської мови представлені в додатках.

– стаття має включати наступні структурні підрозділи відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; 3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 4) формулювання мети дослідження; 5) основні результати дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки з даного дослідження, у тому числі з науковою новизною, й перспективи подальших наукових досліджень у даному напрямку.

– стаття має бути структурованою – розділи з назвами, або просто виділені, чітко виділені головні думки;

– посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті у квадратних дужках за порядковим номером у списку літератури в кінці статті;

– посилання на джерела статистичних даних обов`язкові;

– посилання на публікації дослідників, обов`язкові;

– посилання на підручники, навчальні посібники, газети і ненаукові журнали повинні бути обґрунтовані;

– посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності;

– роботи авторів, на прізвища яких є посилання в тексті, мають бути в списку літератури до цієї статті;

– рекомендується використовувати посилання на літературні джерела провідних вчених, зарубіжні видання, академічні журнали, видання, що включені в міжнародні науковометрічні бази.

– джерела повинні бути оформленні за ВАК-формою 23 «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті», а їх кількість повинна бути не менше 5 і не більше 15 джерел для оригінальної статті та не менше 50 джерел для оглядововї статті. Посилання в списку джерел представляються послідовно (за нумерацією), по мірі виникнення посилань в тексті;

– не більше чотирьох авторів статті;

– рекомендований обсяг статті – 8 – 16 сторінок;

– шрифт New times roman, 14 шрифт; 1,0 міжрядковий інтервал; абзац – 1,25, Поля – всі – 2 см.

Вимоги до оформлення формул:

- Формули повинні бути набрані в редакторі формул MathType

- Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2-4)

- Формули повинні бути пронумеровані

- Вирівнювання нумерації за правим краєм

- Формула є частиною тексту, тому після формули повинен стояти змістовний знак: якщо далі йде нове речення, то точка; якщо далі пояснення, то кома

– таблиці компактні, з назвою та нумерацією;

– якісні ілюстративні матеріали з назвою та нумерацією, придатні для сканування;

– матеріали мають бути надані роздрукованими на папері та в електронному вигляді;

– рецензія доктора наук;

– відомості про автора (українською, російською та англійською мовами).

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, запозичень, статистичних матеріалів тощо.

Вимоги до структури та оформлення авторських даних:

– прізвище, ім`я, по-батькові автора (авторів), вчене звання, вчений ступінь, посада і місце роботи, службова адреса (з поштовим індексом), електронна адреса (якщо є), контактний телефон (за бажанням), основні наукові інтереси автора(ів) – все це українською мовою.

Необхідно мати на увазі, що анотації (реферати, авторські резюме) англійською мовою в україномовному виданні являються для іноземних вчених і спеціалістів основним і, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті і викладених в ній результатах досліджень. Закордонні спеціалісти по анотації оцінюють публікацію, визначають свій інтерес до роботи українського вченого, можуть використовувати її в своїй публікації і зробити на неї посилання,відкрити дискусію з автором, запросити повний текст тощо. Анотація англійською мовою на україномовну статтю за обсягом може бути більшою анотації українською мовою, так як за україномовною анотацією іде повний текст на цій же мові.

Аналогічно можна сказати і про анотації до статей, опублікованих англійською мовою. Проте навіть в вимогах закордонних видавництв до статей англійською мовою вказується на обсяг анотації в розмірі 100-250 слів.

Перерахуємо обов’язкові якості анотації англійською мовою до україномовних статей.

Анотації мають бути:

- інформативними (не містити загальних слів);

- оригінальними (не бути калькою україномовних анотацій);

- змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень);

- структурованими (слідувати логіці описання результатів в статті);

- «англомовними» (написані якісною англійською мовою);

- компактними (вкладатися в обсяг від 100 до 250 слів).

Публікація статті є платною послугою. Оплату здійснювати з розрахунку 60 грн. за кожну повну та неповну сторінку тексту.

Реквізити на оплату:

Отримувач: Вінницький національний аграрний університет

МФО 820172

Розрахунковий рахунок № 31256282102055

Код 00497236, банк Держказначейська служба України, м. Київ.

Призначення платежу: за друк статті у збірнику «Вібрації в техніці та технологіях» від ПІБ автора.

В анотаціях, котрі пишуть наші автори, допускаються самі елементарні помилки. Частіше всього анотації являють собою прямий переклад україномовного варіанту, перевантажені загальними словами, котрі нічого не вартують, що збільшують обсяг, проте не сприяють розкриттю змісту і суті статті. А ще частіше обсяг анотації складає всього декілька стрічок (3-5). При перекладі анотації не використовується англомовна спеціальна термінологія, що утруднює розуміння тексту закордонними спеціалістами. В закордонній БД таке представлення змісту статті абсолютно неприйнятно.

Досвід показує, що саме складне для українського автора при підготовці анотації – подати коротко результату своєї роботи. Тому одним із перевірених варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті, що включає вступ, цілі і задачі, методи, результати, висновки. Такий спосіб складання анотації отримав розповсюдження і в закордонних журналах.

Приклади оформлення посилань та списків літератури до статей на українській мові

Статті з журналів та збірників:

Яковенко С. Реінжиніринг бізнес-процесів шляхом інформатизації управління на підприємствах України / С. Яковенко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 9. – С. 118-130.

Два автора та більше:

Босак І. П. Інформаційне забезпечення управління підприємством: економічний аспект / І. П. Босак, Є. М. Палига // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 193-196.

Anderson J. R. Intelligent Tutoring Systems / J. R. Anderson, C. F. Boyle, B. J. Reiser // Science. -1985. - Vol. 228. - P. 456-462.

Стаття зі збірника:

Шлапак О. А. Економічні аспекти впровадження та функціонування менеджменту якості на підприємствах / О. А. Шлапак, Н. О. Турчин // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах економічної нестабільності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції : 14 квітня 2010 р. – Вінниця : ВІЕ ТНЕУ, 2010. – С. 58-59.

Книги:

Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : навч. посібник / С. П. Кулицький. – К : МАУП, 2002. – 224 с. : іл.

Гетьман О. О. Економіка підприємства : навч. посібник / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

Основи менеджменту : підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, Є. В. Бондаренко та ін. ; за ред. В. Г. Федоренка. – К : Алерта, 2007. – 420 с.

Автореферати:

Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 `Технологія машинобудування` / Іван Ярославович Новосад; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18.

Матеріали конференцій

Шлапак О. А. Проблеми ефективності комунікацій підприємства на основі веб-технологій / О. А. Шлапак // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених: 24-25 лютого 2012 р. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 1. - C. 80-82.

Інтернет – ресурси:

Шлапак О. А. Концептуальні підходи до управління персоналом на засадах критеріїв комунікаційного середовища [Електронний ресурс] / О. А. Шлапак // Ефективна економіка. – 2010. - № 10. – Режим доступу: htpp://www.economy.nayka.com.ua . – Назва з екрану.

Писарчук О. О. Оцінювання ефективності інформаційних систем за вектором критеріїв [Електрон. ресурс] / О. О. Писарчук. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Psvz/2010_3/PDF/Pusarchuk.pdf. - Назва з екрану.

Нормативні документи:

Про інформацію [Електронний ресурс]: Закон України від 02 жовтн. 1992р. №270/96-ВР зі змін. та допов. станом на 1 червн. 2009р. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Назва з екрану.

Конституція України (прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) : із змін., внесеними згідно із Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222-ІV. - Х. : Фоліо, 2007. - 160 c.

Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 берез. 2008 р. : (відповідає офіційному текстові ). – К. : Паливода А. В., 2008. – 192 с. – (Кодекси України).

Повні вимоги до структури та оформлення матеріалу статей наведено за посиланням: http://vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/web_alldocs/Doc5GEYK